Noteikumi Nr.62 lejuplādēt 

Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā”

 

1. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.augustā. 

2. Ir noteikts termiņš 2018.gada 22.oktobris, līdz kuram ēkas īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem jānomaina saistošo noteikumu prasībām neatbilstošas vai neatbilstoši izvietotas ēku numura zīmes un jāizvieto tās atbilstoši saistošo noteikumu prasībām. 

3. Ēkas numura zīmes, kas uzstādītas no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 1.augustam, nav jāmaina.

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 7.punktu

 

 

 

1. Izdarīt Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā” (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.251; 2014, Nr.55) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju, virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietotājs ir atbildīgs par to uzturēšanu labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (zīmēm jābūt nesabojātām, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem), teksta informācijas aktualizāciju un tās atbilstību Valsts valodas likuma prasībām.”;

1.2. papildināt saistošo noteikumu 5.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Zīmēs izvietojamo teksta informāciju var izgatavot arī no gaismu atstarojoša vai gaismu izstarojoša materiāla.”;

1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 6.1punktu šādā redakcijā:

„6.1Ielas vai laukuma nosaukuma zīmē norādītajam nosaukumam jāatbilst Valsts adrešu reģistra datiem.”;

1.4. papildināt 10.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Pie ēkām, kas ir iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, izvieto izliektas ielas vai laukuma nosaukuma zīmes no metāla atbilstoši 4.pielikumā noteiktajam paraugam.”;

1.5. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

„11. Ja ielas vai laukuma nosaukums ir kultūrvēsturiski skaidrojams, pie ēkas vai būves, ja to pieļauj ēkas vai būves arhitektoniskais risinājums, zem ielas vai laukuma nosaukuma zīmes var izvietot 5.pielikumā noteiktajam paraugam atbilstošu ielas vai laukuma nosaukuma skaidrojuma plāksni.”;

1.6. aizstāt 21.punktā vārdu „Adrešu” ar vārdiem „Valsts adrešu”;

1.7. svītrot 22.3. un 22.4.apakšpunktu;

1.8. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

„24. Pie ēkām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izvieto ēkas numura zīmes atbilstoši 8., 9., 10. un 11.pielikumā noteiktajam paraugam. ”;

1.9. izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

„25. Pie ēkām, kas ir iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, izvieto mazizmēra izliektas ēkas numura zīmes no metāla atbilstoši 10.pielikumā noteiktajam paraugam. Pie ēkām, kas nav iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, bet atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā var izvietot lielizmēra izliektas ēkas numura zīmes no metāla atbilstoši 10.pielikumā noteiktajam paraugam.”;

1.10. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

„26.Ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas pie ēku, kas nav iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, fasādēm;

26.1. uz daudzdzīvokļu mājām ar pieciem un vairāk stāviem izvieto ēkas numura zīmes, kas ir iekšēji vai ārēji izgaismotas un atbilst šo saistošo noteikumu 9. un 11.pielikumā noteiktajam paraugam; 

26.2. uz ēkām, kurās atrodas izglītības iestādes un sabiedriskas iestādes, kā arī uz publiskām ēkām un būvēm izvieto ēkas numura zīmes, kas atbilst šo saistošo noteikumu 9. vai 11.pielikumā noteiktajam paraugam.”;

1.11. papildināt saistošos noteikumus ar 26.1punktu šādā redakcijā:

„26.1Iekšēji vai ārēji izgaismotām ēkas numura zīmēm jābūt izgaismotām diennakts tumšajā laikā. Ja ēkas numura zīmes apgaismo ielu apgaismojums vai teritorijas labiekārtojuma apgaismojums, tad papildu apgaismojumu ēkas numura zīmēm var neierīkot. Iekšēji izgaismotai ēkas numura zīmei drīkst ierīkot aizsargrežģi, kas neaizsedz tajā norādīto informāciju. Iekšēji izgaismotu ēkas numura zīmi izvieto tā, lai tās izgaismojums nespīd konkrētās ēkas numura zīmei blakus esošajos logos.”;

1.12. papildināt 27.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Elektroapgādes kabeļus ir atļauts pievadīt caur speciāliem pievadpaneļiem, kuru krāsa atbilst fasādes krāsai.”;

1.13. aizstāt 32.punktā skaitli „20” ar skaitli „40”;

1.14. papildināt saistošos noteikumus ar 33.1punktu šādā redakcijā:

„33.1Pie slēgtu vai iežogotu teritoriju galvenās iebraukšanas vietas (vārtiem vai žoga) var izvietot teritorijā esošo ēku numuru informatīvo zīmi, kas norāda uz visām teritorijā esošo ēku adresēm, atbilstoši 15.pielikumā norādītajam paraugam.”;

1.15. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

„37. Telpu grupai (dzīvokļa un nedzīvojamām telpām), kurai piešķirta adrese, numura zīmi izvieto uz visām telpu grupas ieejas durvīm.”;

1.16. papildināt saistošos noteikumus ar 47.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„47.3. Rīgas pilsētas būvvaldes amatpersonas.”;

1.17. aizstāt 50.punktā vārdus „sešu mēnešu” ar vārdiem „piecu gadu”;

1.18. papildināt saistošos noteikumus ar 50.1punktu šādā redakcijā:

„50.1 Ja Rīgas pilsētas būvvalde pēc savas iniciatīvas ir mainījusi ēkas adresi, uz ēkas (izņemot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) fasādes ir atļauts izvietot pagaidu numura zīmi no ūdensnecaurlaidīga un pret apkārtējās vides ietekmi noturīga materiāla (piemēram, ielaminēta papīra) atbilstoši 8.pielikumā noteiktajām numura zīmes vizuālajām prasībām un izmēriem,pirms tam saskaņojot Rīgas pilsētas būvvaldē pagaidu numura zīmes risinājumu. Pagaidu ēkas adreses numura zīmes lietošanas laiks nedrīkst būt ilgāks par vienu gadu no Rīgas pilsētas būvvaldes lēmuma pieņemšanas.”;

1.19. papildināt saistošos noteikumus ar 54.punktu šādā redakcijā:

„54. Ēkas numura zīmes, kas uzstādītas no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 1.augustam, nav jāmaina.”;

1.20. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.augustā.

 

Paskaidrojuma raksts

 

Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.155

 

„Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību
Rīgas pilsētā””

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

„Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā””
(turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka jaunu papildu dizaina parauga zīmju ieviešanu un  pārejas kārtību jauna parauga zīmju ieviešanai. Saistošie noteikumi ievieš pilnīgi jauna parauga zīmi, kuru varēs izvietot pie slēgtu vai iežogotu teritoriju galvenās iebraukšanas vietas (vārtiem vai žoga) un kas norāda uz visām teritorijā esošajām ēkām. Saistošie noteikumi paredz paplašināt konkrēta parauga zīmes lietošanas prasības Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības teritorijā, tās vienādojot ar prasībām Rīgas vēsturiskajā centrā. Saistošo noteikumu prasības atvieglo apgaismotu un izgaismotu numura zīmju uzstādīšanas kārtību, ierobežojot to lietošanu un paredzot šādu zīmju uzstādīšanu piecu un vairāk stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām un publiskas nozīmes ēkām. Atvieglojums noteikts par ēkām, kuru abos ēkas galos jāuzstāda ēkas numura zīmi, turpmāk – ja ēkas garums pārsniedz 40 metrus (līdzšinējo 20 metru vietā).

Saistošie noteikumi satur jaunu regulējumu elektrokabeļu ierīkošanai, izgaismotu vai apgaismotu numura zīmju elektrifikācijai, kas paredz iespēju pievadīt elektrokabeļus pa speciāliem pievadpaneļiem. Saistošie noteikumi nosaka ēku numura zīmju kontroles funkcijas veikt Rīgas pilsētas būvvaldei. Saistošie noteikumi paredz atcelt zīmes izgatavošanas materiāla ierobežojumus, kas noteica, ka zīmes izgatavošanā drīkst izmantot tikai skārda materiālu. Saistošie noteikumi ir papildināti arī ar atvieglojumiem ēku numura zīmju izgaismošanai, jo tiek atļauts papildu apgaismojumu neierīkot un nelietot vietās, kur ēkas numura zīmi apgaismo ielas vai teritorijas labiekārtojuma apgaismojums.

Noteikts pārejas regulējums ar tiesībām saglabāt un lietot numura zīmes, kas iepriekš uzstādītas atbilstoši uzstādīšanas brīdī spēkā esošajām prasībām.

Pagarināts termiņš uz pieciem gadiem (iepriekš seši mēneši), kurā ēkas īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem jānomaina saistošo noteikumu prasībām neatbilstošas vai neatbilstoši izvietotas ēku numura zīmes un jāizvieto tās atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

Saistošie noteikumi paredz jaunu normu, nosakot pagaidu ēkas adreses numura zīmes izmantošanu.

 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi ir nepieciešami, lai līdzsvarotu iedzīvotāju intereses un Rīgas pilsētas būvvaldes realizējamā adresācijas sakārtošanas projekta vajadzības, iedzīvotāju finansiālās iespējas un tiesiskās intereses, kā arī, lai nodrošinātu stilistiski līdzīga, vienota parauga zīmju uzstādīšanu visā pilsētas teritorijā. Līdz šim nebija viennozīmīgi saprotams, pie kādām daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām ir jāizvieto izgaismotas numura zīmes.

Tagad ir vienkāršotas numura zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas prasības, kas līdzsvaro attiecīgu pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju un padara pieejamāku tehnisko risinājumu klāstu.

Rīgas pilsētas būvvalde, realizējot adresācijas sakārtošanas projektu, ir konstatējusi nepieciešamību līdzsvarot īpašniekam noteikto pienākumu mainīt ēkas numura zīmes, jo daudzām ēkām Rīgā adreses atkārtojas. Adrešu atkārtošanās tiek novērsta, pakāpeniski realizējot adrešu sakārtošanas projektu un rēķinoties ar iedzīvotāju interesēm, jo tas ir savstarpēji saistīts. Pārejas regulējuma atjaunošana un piecu gadu termiņa noteikšana līdzsvaros un ļaus īpašniekiem racionāli plānot un izmantot finanšu līdzekļus, kas nodrošinās pielāgošanos adresācijas maiņas procesam un neradīs tādu stāvokli, ka pēc ēkas numura zīmes nomaiņas tā būs atkārtoti jāmaina, jo neatbilst noteikumu prasībām.

Turklāt sabiedrības interesēs ir maksimāli paplašināt ēkas numura zīmju pieejamību, atceļot skārda materiāla ierobežojumus zīmes izgatavošanā un paredzot iespēju iedzīvotājiem izvēlēties jebkāda metāla materiāla zīmi, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu preci par visizdevīgāko cenu, jo tiek palielināta ražotāju savstarpējā konkurence.

Jauna parauga zīme, kuru varēs izvietot pie slēgtu vai iežogotu teritoriju galvenās iebraukšanas vietas (vārtiem vai žoga), kas norāda uz visām teritorijā esošo ēku adresēm, atvieglos orientēšanos operatīvajiem dienestiem, korespondences piegādātājiem un ikvienam pilsētas iedzīvotājam.

Nosakot ēku numura zīmju uzstādīšanas kontroles funkcijas Rīgas pilsētas būvvaldei, tiek nodrošināta efektīvāka kontroles sistēmas veidošana, jo Rīgas pilsētas būvvalde veic arī adrešu piešķiršanu un tādējādi tiek pilnveidota un paplašināta kontroles sistēma, padarot to efektīvāku.

Atļauja izvietot pagaidu ēkas numura zīmi tādā gadījumā, ja pašvaldība ir nomainījusi adresi, nodrošinās iespēju mazturīgām personām īsā laikā uzstādīt ēkas numura zīmes, lai nekavējoties nodrošinātu objekta identifikāciju apvidū pēc ēkas numura zīmes.

 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi ietekmē, paplašinot ar ēku numura zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu prasības.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi būtiski administratīvās procedūras neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.